Reklama
 
Reklama
Reklama

Jak to bylo s třemi králi?

Koledníci s papírovými korunami na hlavě mají připomínat dávnou legendu, která se pravděpodobně stala. Tradice se však na hony vzdálila tomu, co se o nich původně psalo a vyprávělo. Kdo byli záhadní tři muži, kteří se šli poklonit božskému dítěti? A jak se o jeho narození vůbec dozvěděli?

Jak to bylo s třemi králi? (obrázek)

1. 1. 2020 –  Mágové z východu

Za Kristových časů, tedy na přelomu letopočtu, neexistovaly noviny, rádio ani televize, nebyl internet a zprávu o narozeném miminku těžko mohl někdo někomu zatelefonovat. Přesto se traduje, že tři králové z východu, ze zemí vzdálených od Jeruzaléma asi 1200 kilometrů, se přišli poklonit malému Ježíškovi. Jak se o jeho narození dozvěděli? Jak mohli vědět, že jde o výjimečné dítě, které světu daruje ztracenou lásku a světlo v srdcích? Jak určili místo, kam mají přijít? Odpověď na tuto složitou otázku je jednoduchá: astrologie. Původní legendy nehovoří o králích, ale o mudrcích a kněžích, což bylo v té době totéž. Duchovní osoby východu, tedy mágové, byli ve své době nejvzdělanější na světě právě v otázkách kosmu a hvězd. Pocházeli pravděpodobně z Persie či Babylonu a mohli jít o kněží tehdejšího kultu Zarathustry. Očekávali příchod mesiáše, tak jak jim to řekly nejen hvězdy, ale také kniha Numeri, v níž Bileám předpověděl příchod spasitele, který bude pocházet z Jákobova rodu, a spasí nejen Židy, ale celý svět. Podle Bible dovedla tyto tři muže k Ježíškovi jasná hvězda. Čím jiným tedy mohli být, než učenými hvězdopravci? Na své pouti museli překonat asi 1200 kilometrů pěší chůzí.

Záhada Betlémské hvězdy

Roku 7 před naším letopočtem se skutečně na nebi něco důležitého stalo. Šlo o konjunkci Jupitera se Saturnem ve znamení ryb. Jupiter je označován jako královská planeta, Saturn byl odvěkým ochráncem Židů. Ryba byla, jak víme, prvotním symbolem křesťanů, protože první apoštolové byli rybáři a Kristus je k jejich biblické kariéře vyzval skvělým personalistickým fíglem, že z nich učiní „rybáře lidí“. Konjunkce musela být velmi jasná a podle Bible ji mudrci viděli „v paprscích jitra“ a následovali ji, čili byla viditelná delší dobu. Matoušovo evangelium se zmiňuje, že mudrci se zastavili nejdřív v Jeruzalémě za králem Herodem, jak se sluší. Pochopitelně se domnívali, že příchod židovského spasitele očekává s nadšením, ale to se zmýlili. Matouš praví: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Herodes je ujistil, že se o příchod královského dítěte z rodu Davidova velice zajímá, a až ho poutníci najdou, aby mu přišli říct, kde se dítě nachází. Prý se mu půjde také poklonit.

Dvojí zjevení

Mudrci Herodovi evidentně neuvěřili, neboť se za ním již podruhé s radostnou zvěstí nestavili. Buď načerpali v Jeruzalémě od lidí informace o politické situaci, anebo, jak píše Matouš, se jim zjevil anděl, posel Boží, a řekl jim, že to Herodes s Ježíškem vůbec dobře nemyslí, aby mu žádné zprávy již nepředávali. Tři „králové“ (tuto VIP hodnost jim přidělila až legenda) pak došli nikoliv do Betléma, ale do Nazaretha, kde Josef, Maria a Ježíš bydleli. V Bibli se totiž píše, že je navštívili v jejich příbytku, nikoli v betlémském chlévě. Je to dost pochopitelné, protože cesta jim mohla trvat více než rok a Ježíšek už byl roztomilým batolátkem, nikoli miminkem. Předali mu dary, které si pro něj nachystali již před jeho narozením jako pro krále a zároveň duchovního vůdce: Zlato, kadidlo a myrhu. Poklonili se mu a potvrdili rodině význam tohoto chlapečka, který byl předpovězen už ve Starém zákoně. Pak upalovali pěkně domů a po Herodovi ani neštěkli. V tu dobu se ale odehrálo ještě jedno důležité zjevení: Anděl sdělil Josefovi a Marii, že mají popadnout svého syna a utéct s ním přes poušť do Egypta, jinak nepřežijí Herodovu politiku odstranění konkurence. A vida, anděl se nemýlil! Herodes, naštvaný, že mu tři mudrci odmítli dělat konfidenty, rozkázal zabít všechny děti mužského pohlaví do dvou let! Nevěděl, kde božské miminko sídlí, a tak to vzal šmahem. To mu na popularitě u Židů rozhodně nepřidalo. (Mimochodem tato událost potvrzuje, že „tři králové“ vykonali svou misi nikoli hned po narození v Betlémě, ale mnohem později v Ježíškově domovině).

Magické dary

Batoleti se většinou dávají hračky nebo oblečení, avšak naši tři mudrci to pojednali zcela jinak. Se zlatem, kadidlem a myrhou si Ježíšek asi moc nepohrál, zato mu tím hvězdopravci vyjádřili naprostou úctu a oddanost svých národů. Tyto tři dary jsou symbolem všech zemských skupenství, zlato pevného, kadidlo plynného a myrha kapalného. Zároveň je zlato kovem králů, čímž mudrci vyjádřili respekt před skutečností, že Ježíš prokazatelně pochází z rodu krále Davida. Kadidlo, dvojnásobně dražší než zlato, je nejduchovnější esence, jejíž dým spojuje lidskou mysl s Bohem. Myrha byla desetinásobně dražší než zlato a používala se jako látka, která léčí a vrací život. Tím mudrci Ježíškovi předem předpověděli, že bude vítězit nad smrtí a prokáže božskou moc. A ještě je tu jedna věc - poté, co v Betlémě přivítali jezulátko izraelští pastýři, tedy „lidé domu Izraele“, přivítali ho i tito mudrci pocházející „z pohanů“. Tím, že přišli a poklonili se, potvrdili Ježíše Krista jako Pána všech národů na světě, nejen Židů.

K † M † B †

V Čechách jsou takzvaní tři králové jedním z typů vánočních koledníků, kteří mají odjakživa jedno hlavní poslání, nikoli vykoledovat co nejvíc sladkostí a peněz, ale jménem Božím a Kristovým požehnat domu. Proto také píšou posvěcenou křídou na dveře domu tato písmena a daný letopočet. V jejich lidovém výkladu však dochází k zásadním omylům! Iniciály neznamenají jména králů Kašpar, Melichar a Baltazar. To je skutečně jen lidová verze legendy. Neví se, jak se tehdejší mudrci jmenovali. Písmenka vyjadřují zkratku latinského úsloví Christus Mansionem Benedicat: Kristus ať žehná tomuto domu. V Čechách se pak počáteční CH Kristova jména změnilo na české K. Také takzvané „plusy“ mezi písmenky nejsou početními znaménky, ale jde o tři kříže symbolizující Nejsvětější Trojici - Otce a Syna a Ducha svatého, jejichž jménem se žehná.

Tři mudrci v Kolíně

Ostatky zemřelých tří králů podle všeho nejsou daleko od nás, takže kdo by chtěl, může na ně zavzpomínat u jejich hrobu a požádat je o požehnání. Jejich ostatky totiž údajně objevila svatá Helena, vlastním jménem Flavia Julia Helena Augusta, což není nemožné, protože je známá tím, že jako matka křesťanského panovníka Konstantina Velikého stavěla křesťanské chrámy a pátrala po svatých relikviích. Tyto ostatky umístila do svatého města Konstantinopole, odkud je převezl roku 1158 kolínský arcibiskup k sobě, do Kolína nad Rýnem. V nádherném relikviáři je tedy naleznete přímo na oltáři kolínského dómu sv. Petra. Pokud stanete v jejich blízkosti a požádáte o jejich požehnání, je dobré si připomenout, že jde o kosti těch, kteří znali Ježíše Krista osobně.

Článek pro vás připravila numeroložka Klára.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Jahodový úplněk ve Střelci Jahodový úplněk ve Střelci

Úplněk, magická doba, kdy lidské duši vládnou city a emoce, kdy je intuice vybuzená na maximum a...

Celý článek »